Bashkitë mbledhin më shumë të ardhura, asistohen nga projekti STAR 2

Menaxhimi i financave publike e veçanërisht mbledhja e të ardhurave mbetet një sfidë për bashkitë në Shqipëri, tashmë që kanë kaluar rreth 4 vjet nga hyrja në fuqi e reformës territoriale administrative. Për të rritur efikasitetin në mbledhjen e taksave dhe tatimeve në nivel vendor, për rreth 12 muaj ekipi i projektit STAR 2- Konsolidimi i Reformës Territoriale dhe Administrative, identifikoi 29 bashki të vogla dhe të mesme që nuk janë asistuar për Menaxhimin e Financave Publike.

U organizuan takime me kryetarët e ketyre bashkive për të siguruar angazhimin e tyre dhe gjithashtu tryeza të rrumbullakëta me drejtues të taksave vendore dhe ekspertë të finacave, ku u diskutua modeli standard i planeve të veprimit, dhe u përshtatën 58 plane të detajuara për të gjitha bashkitë e përzgjedhura. Bashkive u është dhënë asistenca e duhur për zbatimin e këtyre planeve si dhe monitormi dhe matja e ndikimit pas zbatimit të tyre.

Në kuadër të asistencës dhe ndihmës dhënë pushtetit vendor, u zhvillua sot edhe Konferenca Kombëtare mbi Asistencën dhënë Bashkive për Mbledhjen e të Ardhurave dhe Planet Veprimit, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga fusha e financave dhe taksave vendore nga gjitha të bashkitë.

Në këtë aktivitet u prezantuan planet e veprimit dhe të monitorimit për mbledhjen e taksave dhe të ardhurat vendore, gjetjet dhe arritjet kryesore, si dhe u dhanë rekomandime për përmirësimin e procesit. Metodologjia e përdorur u prezantua për ti ardhur në ndihmë edhe bashkive të tjera.

“PNUD në Shqipëri është i kënaqur për mbeshtetjen që u jep autoriteteve vendore në krijimin e kushteve për përmirësimin e mbledhjes së taksave dhe tarifave vendore, duke marrë parasysh kuadrin ligjor dhe kontekstin vendor.

Sot jemi mbledhur me zyrtarë vendore përgjegjës për financat dhe administrim tatimor në 61 bashkitë, përfaqësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Ministrisë së Brendshme, Agjencisë për Mbështetje të Veteqeverisjes Vendore, donatorëve dhe partnerëve të projektit, për të përfunduar këtë proces dhe për të shkëmbyer praktikat e mira të evidentuara gjatë zbatimit të projektit”, tha Limya Eltayeb, Përfaqësuese e Përhershme e PNUD ne Shqiperi, në fjalën e hapjes.

Projekti STAR 2 nëpërmjet një nga komponentëve të tij; Asistencës në Mbledhjen e të Ardhurave Vendore, ka për qëllim të ndihmojë bashkitë në rritjen e efikasitetit në procesin e mbledhjes të taksës së ndërtesës, tarifës së pastrimit dhe detyrimeve të prapambetura. Planet e veprimit dhe monitorimit u krijuan në bashkëpunim me bashkitë dhe përgjegjësit për taksat në çdo bashki.