Produkte bujqësore tradicionale me tregues gjeografikë, si mund të perfitojë Shqipëria në tregjet europiane


FAO Shqipëri, ka përdorur një pjesë të fondeve të saj eficiente, quajtur Fondi Multidisiplinar, në rritje të promovimit të produkteve me tregues gjeografikë në kuadër të procesit të përafrimit të vendit me Bashkimin Evropian.

Produktet tradicionale dhe me tregues gjeografikë kanë një potencial të lartë për avancimin e zhvillimit rural dhe jetesës rurale. Në këtë përpjekje, FAO në partneritet me Fondacionin Polak “Original” ka siguruar mbështetje në politika dhe njohuri për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për rritjen e standardeve kombëtare në marketing, duke u bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare të Bashkimit Evropian.

Për më tepër, një udhëzues sintezë për zbatimin e standardeve të sektorit të marketingut, së bashku me një seri trajnimesh për treguesit gjeografikë specifikë, shkëmbimin e njohurive dhe eksperiencës, kanë kontribuar për
avancimin e vendit dhe përafrimin e praktikave të tij bujqësore, në përmbushje të standardeve në marketing të Bashkimit Evropian, dhe në mbështetje të zbatimit të një ligji të ri mbi treguesit gjeografikë. Në të gjithë Bashkimin Evropian, produktet tradicionale dhe me tregues gjeografikë janë shumë të njohur tek konsumatorët. Në të njëjtën kohë, ato kontribuojnë në zhvillimin e zonave rurale dhe mbrojnë trashëgiminë kulinare të zonave ku ato prodhohen.

Për të mundësuar që Shqipëria të përfitonte nga ky modalitet, FAO dhe Fondacioni Polak rritën ndërgjegjësimin e prodhuesve dhe specialistëve të bujqësisë rreth përfitimeve, rregullave dhe procedurave që lidhen me regjistrimin, mbrojtjen dhe dallimin e produkteve të tilla. Përmes një serie trajnimesh në të gjithë vendin, ata mësuan rreth marketingut efektiv, promovimit dhe logjistikës, teknologjive të reja në tregti, të tilla si tregtia elektronike, dhe krijimit të grupeve dhe organizatave prodhuese.
“Për shkak të pandemisë së COVID-19, një pjesë e trajnimeve u zhvilluan virtualisht, dhe zyrtarët dhe partnerët shqiptarë morën mbështetje të mëtejshme përmes takimeve në internet,” tha Arben Kipi, Asistent Përfaqësuesi i FAO-s në Shqipëri.

Për më tepër, dy trajnimet u përqëndruan specifikisht në shitje të produkteve tradicionale, ku përfaqësuesë të fondacionit prezantuan eksperiencën polake në përdorimin e kanaleve të ndryshme shpërndarëse për shitje dhe promovimin e produkteve tradicionale. Pjesëmarrësit mësuan se si Polonia u përshtat me rregulloret e BE, dhe si e zhvilloi sistemin e saj të treguesve gjeografikë (i përbërë deri tani nga 43 produkte të regjistruara) dhe produkteve tradicionale.“Takimet e drejtpërdrejta me prodhuesit dhe partnerët gjatë trajnimit të parë të organizuara në pjesë të ndryshme të Shqipërisë ishin të frytshme,” vuri në dukje Dmitry Zvyagintsev, oficer i politikave të FAO. “Kjo u dha mundësi folësve të paraqesin shembuj të produkteve të regjistruara brenda Bashkimit Evropian,
kërkesat që duhen përmbushin dhe përfitimet e regjistrimit, siç i kanë provuar prodhuesit në Poloni. Mund të përmendim këtu si shembull rastin e Jabłka Grójeckie (mollët Grojec) ose ëmbëlsira Rogal Śëiętomarciński (brioshi i Shën Martinit).”

“Takimet gjithashtu theksuan pasurinë dhe diversitetin e produkteve rajonale dhe tradicionale shqiptare, të cilat duhet të mbrohen dhe promovohen përmes sistemeve të tilla cilësore,” shtoi Zvyagintsev. Fondi Multidisiplinar i FAO është pjesë e Programit të Punës dhe Buxhetit të Organizatës për vitin 2018-2019. Fondi financon iniciativat që forcojnë bashkëpunimin përtej programeve dhe kufijve të Organizatës,
duke lehtësuar masat inovative në rritje të efikasitetit dhe efektivitetit në shpërndarjen e NismaveRajonale të FAO-s dhe përparësive kryesore në nivel vendi.